^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj62
Wczoraj129
Tygodniowo191
Miesięcznie654
W sumie295459

Visitor Info

  • Adres IP 18.206.48.243
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

2
Online

wtorek, 05, grudzień 2023 12:51
godlo2

PROGRAM RODZINA 500+

Informacja
Z dniem 1 kwietnia można składać wnioski na świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+).
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach.
I.                 Wnioski będą przyjmowane wg. następującego harmonogramu:
·       1 kwiecień 2016 (piątek) w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych ,
ul. Powstańców 9 w godz. od 7:30 do 18:00.
·       2 kwietnia (sobota)
o   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
ul. Gwarków 24,w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska
o   Dział Świadczeń Rodzinnych,
ul. Powstańców 9 w godz. od 8:00 do 16:00
- 6 stanowisk
o   Brzęczkowice, Zespół Szkół Specjalnych,
ul. Bernarda Wały 4, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska
o   Brzezinka, Punkt terenowy MOPS,
ul. Brzezińska 21, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Brzezinki, Morgów i Larysza
o   Kosztowy, Punkt terenowy MOPS,
ul. Kosztowska 55, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Kosztów, Krasów i Dziećkowic
o    Wesoła, Gimnazjum nr 5 ,
ul. Księdza Jana Dzierżonia 26 w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Wesołej, Starej Wesołej i Ławek
·       9 kwietnia (sobota)
o   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
ul. Gwarków 24,w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska
o   Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Powstańców 9 w godz. od 8:00 do 16:00-
 6 stanowisk
o   Brzęczkowice, Zespół Szkół Specjalnych,
ul. Bernarda Wały 4, w godz. od 8:00 do 16:00- 2 stanowiska
o   Brzezinka, Punkt terenowy MOPS,
ul. Brzezińska 21, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Brzezinki, Morgów i Larysza
o   Kosztowy, Punkt terenowy MOPS,
ul. Kosztowska 55, w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Kosztów, Krasów i Dziećkowic
o    Wesoła, Gimnazjum nr 5 ,
ul. Księdza Jana Dzierżonia 26 w godz. od 8:00 do 16:00
- 2 stanowiska  - dla mieszkańców Wesołej, Starej Wesołej i Ławek
·       Wszystkie dni robocze w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy MOPS
tj. Poniedziałek:  7:30 do 17:00
Wtorek-czwartek:  7:30 do 15:30
·       Wszystkie piątki kwietnia ( 8,15,22,29) w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych
w następujących godzinach:
Od 7:30 do 18:00
 
II.               Do wniosku należy dołączyć:
1. Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze
(w zależności od sytuacji rodzinnej)
-       kserokopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem oryginał do wglądu pracownika,
-       kserokopia aktu urodzenia dzieci oryginał do wglądu pracownika,
-       zaświadczenie z sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
-       zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
-       prawomocny wyrok sądu orzekający separację lub rozwód,
-       prawomocny wyrok sądu orzekający naprzemienną opiekę nad dzieckiem,
-       akt zgonu współmałżonka.
 
2. Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.
Dokumenty obligatoryjne
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
Dokumenty fakultatywne
Dochód (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę
dochód z roku bazowego 2014:
1.zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego,
2. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach
opłacania przez nich tych składek zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3. wydruk z CEIDG,
4. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
-       umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części
lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę.
-      
5. odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
7. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów,
lub 8. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem
podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
9. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
10. dokument określający utratę dochodu (na przykład świadectwo pracy, umowy zlecenia
za cały okres utraty dochodu, wydruk z CEIDG o zamknięciu działalności gospodarczej,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy itd.)
11. dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu
(na przykład rozliczenie podatkowe PIT 11 w przypadku świadectwa pracy,
bądź PIT 36 w przypadku działalności gospodarczej.)
12. w przypadku uzyskania dochodu: umowę o pracę, wydruk z CEIDG
o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, umowę zlecenia, itd.
-      dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez
członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 
 
Na miejscu istnieje możliwość wykonania ksera, oryginał dokumentów  do wglądu urzędnika
 
 

Informacje – Rodzina 500 +

 

•        Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwana programem „Rodzina 500+”

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.

•        Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach

o świadczenie wychowawcze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.

•        Wnioski  będzie można składać od momentu uruchomienia programu

czyli od 1 kwietnia br.

•        Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy

począwszy od 1 kwietnia 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane 

i wypłacone wstecz,  pozwoli to uniknąć kolejek oraz da czas,

by zainteresowane osoby mogły w dogodnym dla siebie terminie złożyć wniosek.

•        Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres
od dnia wejścia w życie ustawy – czyli od 1 kwietnia br. do dnia 30 września 2017 r.

•        W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie

ustawy prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia, w którym uprawnione dziecko ukończy 18 lat

lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

•        Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące,

licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

•        Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne

w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Mysłowice, przy ul. Powstańców 9

oraz na stronie internetowej http://www.mops.myslowice.pl/

•        Więcej informacji dotyczących programu „ Rodzina 500 +” można uzyskać  pod  numerami  telefonów:

•        (32) 317- 42-51

•        (32) 317- 42-56

•        (32) 317- 42-57

 fax: (32) 317- 42-57    

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.