^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj15
Wczoraj87
Tygodniowo102
Miesięcznie1168
W sumie233185

Visitor Info

  • Adres IP 54.172.135.8
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

1
Online

wtorek, 18, styczeń 2022 05:05
godlo2

 

Krąg tematyczny 9. Kraina bezpieczeństwa 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

• aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych  

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych  

• wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu  

• wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej  

• usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśnie policzków  

OBSZAR EMOCJONALNY 

• przewidywanie skutków swojego zachowania  

• nazywanie stanów emocjonalnych  

• kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach  

• nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  

• wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób  

OBSZAR SPOŁECZNY 

• dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych  

• dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków  

• rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania  

• szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie  

• pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu  

• zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych  

• umiejętna współpraca z grupą  

• integrowanie się z grupą  

OBSZAR POZNAWCZY 

• wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”  

• wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie  

• znajomość zasad bezpieczeństwa  

• znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować  

• znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli  

• znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa  

• doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym  

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów  

• utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać  

• znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie  

• kreślenie szlaczków  

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 7. 

 

 

 

 

Krąg tematyczny 10. Polska naszym domem 

 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

• systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych  

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych  

OBSZAR EMOCJONALNY 

• prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych  

• dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski  

• odczuwanie przyjemności we współdziałaniu z innymi oraz w dążeniu do wspólnego celu  

OBSZAR SPOŁECZNY 

• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka/Polak)  

• kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki  

• tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń  

OBSZAR POZNAWCZY 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji  

• wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu  

• dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób oznakowania miejsc oraz czytanie książek)  

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego  

• rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych)  

• wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła  

• słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy  

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych  

• posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)  

• rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek  

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 6., 8.  

 

 

 

Krąg tematyczny 11. Deszczowa muzyka 

 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach artykulacyjnych  

• malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej  

• wykonywanie masażyków relaksacyjnych  

• aktywny udział w zabawach ruchowych  

• poruszanie się w rytmie wygrywanym na instrumentach  

OBSZAR EMOCJONALNY 

• szukanie bliskości z innymi  

• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie  

• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji  

OBSZAR SPOŁECZNY 

 zachowywanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu  

• ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych  

• współdziałanie z rówieśnikami podczas różnych zabaw i wykonywania zadań  

• respektowanie prawa innych osób, np. podczas czekania na swoją kolej  

OBSZAR POZNAWCZY 

 rozumienie, jak działa termometr  

• rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody  

• przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych  

• tworzenie zbiorów  

• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych  

• rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)  

• poznanie obrazu graficznego głoski „k” oraz „K”  

• wykazywanie zainteresowania czytaniem  

• zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń  

• poznanie obrazu graficznego liczby „5”  

• zrozumienie obiegu wody w przyrodzie  

• tworzenie wymyślonych postaci (Pan Nudny, Pan Pomysłowy)  

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5. 

 

Krąg tematyczny 12. W świecie emocji 

 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych  

• wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową  

• improwizowanie ruchem do muzyki  

• przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo  

OBSZAR EMOCJONALNY 

• posługiwanie się określeniami dotyczącymi stanów emocjonalnych  

• opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom i okazywanie ich w akceptowany społecznie sposób  

• kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania, nieuleganie naciskom oraz negatywnym wzorcom  

OBSZAR SPOŁECZNY 

 odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania  

• ocenianie zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych norm grupowych  

• dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości  

• określanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sposób akceptowany społecznie  

• współpraca podczas realizacji zadań zespołowych  

OBSZAR POZNAWCZY 

 ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną  

• wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji  

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji  

• wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli)  

• przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar  

• uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter „u”, „U”  

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.