^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj62
Wczoraj102
Tygodniowo291
Miesięcznie1975
W sumie306264

Visitor Info

  • Adres IP 44.212.99.208
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

2
Online

czwartek, 25, kwiecień 2024 14:03
godlo2

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15

W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.
 
Przedszkole nr 15
jest
przyjazne Dziecku
otwarte na potrzeby środowiska
nastawione na wszechstronny rozwój dziecka,
wspieranie jego indywidalnych potrzeb i wyrównanie szans edukacyjnych,
promujące działania twórcze, ekologiczne, prozdrowotne
oraz przywiązane do tradycji i kultury
Naszej Małej Ojczyzny.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój
dziecka tak, aby:
 •poznało radość płynącą z zabawy,
 •nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,
 •z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,
 •nauczyło się samodzielności,
 •nauczyło się zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami,
 •poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

•Dla nas każde dziecko jest ważne.
•Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.
•Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.
•Zapewniamy, że dziecko w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.
•Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.
•Dbamy o dobre relacje z rodzicami i środowiskiem.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Budynek Przedszkola nr 15położony jest wśród zieleni z dala od ulicy i gwaru ulicznego. Toobiekt  przeznaczony dla 75 dzieci, mieszczą się w nim 3 oddziały.
Sale są obszerne, widne, z atrakcyjnymi zabawkami i bardzo dobrze wyposażonymi kącikami tematycznymi. Pozostałe pomieszczenia z których korzystają dzieci są estetyczne i  funkcjonalne ( szatnia, łazienka , przestronny korytarz ). Zaplecze kuchenne spełnia wymogi SANEPID-u i zapewnia smaczne , urozmaicone i pożywne posiłki.
Przedszkole posiada bardzo duży ogród. Znajdują się tam urządzenia rekreacyjne, mini-trasa rowerkowa oraz piaskownice. Przedszkolny plac zabaw jest tak zagospodarowany, aby dzieci mogły w nim przebywać o każdej porze roku. Zadrzewienie dające cień oraz rozległy trawnik dostarczają wspaniałych warunków do zabaw dowolnych oraz zorganizowanych w czasie dni ciepłych i słonecznych.  W czasie zimy jest bezpiecznym miejscem do zabaw na śniegu. Drzewa, krzewy i inne rośliny hodowane w ogrodzie dają dziecku możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i obserwowania jej przez cały rok.

Nasze Przedszkole oferuje  nie tylko bardzo dobre warunki lokalowo – bytowe, ale przede wszystkim:

• szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek,
• prezentowanie umiejętności i talentów dzieci – poprzez udział w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę międzynarodową, ogólnopolską i regionalną,
• wysoki poziom pracy opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej,
• autorskie programy zajęć, różnorodne metody pracy,
• serdeczna atmosfera i przyjazny klimat przedszkola.
• wysokie kwalifikacje i ciągłe doskonalenie nauczycieli.
• szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• zaangażowanie rodziców w sprawy przedszkola.

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

•Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby;
•Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości;
•Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole;
•Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
•Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego;
•Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoka jakość przedszkola;
•Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 CELE I ZADANIA SZCZEGÓLOWE

•Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
•Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
•Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
•Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności.
•Wspieranie i organizowanie  działań w zakresie regionalizmu, działań prozdrowotnych i ekologicznych.
•Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
•Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
•Wzbogacenie ofert zajęć dodatkowych.
•Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
•Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką.
•Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
•Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca ze środowiskiem.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

•Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
•Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
•Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
•Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie.
•Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
•Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.
•Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
•Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
•Nauczyciele  monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.
•Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów.
•Nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadząc zajęcia koleżeńskie, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.
• Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
• Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
•Ciekawe świata,
•Ufne w stosunku do nauczycieli,
•Radosne,
•Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
•Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
•Uczciwe i prawdomówne,
•Odpowiedzialne i obowiązkowe,
•Kulturalne i tolerancyjne,
•Świadome zagrożeń.

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
•zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
•umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
•umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, umiejętność współpracy w grupie
•umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 •tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
•samodzielność,
•odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
•zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
•wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
•podstawową wiedzę o świecie;
umie:
•cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
•rozumie, zna, przestrzega:
•prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
•zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
•zasady kultury współżycia, postępowania, kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
•potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
• występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
•chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 •wykazywać inicjatywy w działaniu,
•wyrażania swoich uczuć;

 

PRAWA DZIECKA

Dziecko ma prawo do:
•życia i rozwoju,
•swobody myśli, sumienia i wyznania,
•aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
•spokoju i samotności, gdy tego chce,
•odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
•snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
•indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
•pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
•wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
•wspólnoty i solidarności w grupie,
•aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
•zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
•pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
•nauki, informacji,
•badania i eksperymentowania,
•nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
•doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
•zdrowego żywienia

 

METODY  PRACY  Z  DZIECMI W NASZYM PRZEDSZKOLU :

Metody podające (przyswajanie) m.in.: opowiadanie , pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, prezentacje multimedialne
Metody aktywizujące (przeżywanie)   z wykorzystaniem elementów ciekawych  metod takich jak: drama, pedagogika zabawy, P. Denisona, W. Sherborne, A.M. Kniessów, K. Orffa, R. Labana, H. Timichowej, M.CH. Knillów, metody relaksacyjne, metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, metoda odimiennej nauki czytania I.Majchrzak
Metody problemowe (odkrywanie) m.in.: gry dydaktyczne, metoda twórczego myślenia J. Osborne” burza mózgów”, inscenizacje,
Metody praktyczne (działanie) m.in.: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, doświadczenia i eksperymenty.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W celu pełniejszego rozwoju naszych dzieci, rozwijania ich zainteresowań   i umiejętności proponujemy :  zajęcia dodatkowe  bezpłatne odbywające się poza podstawą programową  oraz kółka zainteresowań dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Rodzaj zajęć i kółek  uzależniony jest od zainteresowań dzieci i ich predyspozycji oraz  sugestii  rodziców.

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie  i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana  i realizowana w szczególności w formie:
•Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
•Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia, poprzez:
- obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),
- zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne charakterze terapeutycznym,
- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
- działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, może być udzielana na wniosek:

- rodziców,
- nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
- specjalisty,
- poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami wspomagającymi wymaga zgody rodziców.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

•Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
•Kształtowanie postaw społecznych,
•Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
•Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
•Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
•Zaangażowanie się w życie społeczne środowiska lokalnego,
•Włączanie się w przedsięwzięcia organizowanie na terenie miasta:( konkursy, przeglądy, festyny środowiskowe, festiwale piosenki, imprezy sportowe)
•Udział i organizowanie akcji charytatywnych,
•Udział w różnorodnych inicjatywach na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 

WSPÓŁPRACA OBEJMUJE

•Współpracę z rodzicami
•Współpracę z placówkami oświatowymi
•Współpracę z najbliższym środowiskiem lokalnym
•Współpracę z instytucjami ,organizacjami itp.

 

 Współpraca z Rodzicami

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania.
Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
 •Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i  środowiska rodzinnego,
 •Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 •Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy dydaktyczno-wychowawczej, projektami edukacyjnymi,
 •Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 •Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki   w szkole,
 •Przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności   wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 •Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 •Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 •Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 •Współdecydowanie przy opracowywaniu koncepcji pracy placówki, wyborze oferty zajęć dodatkowych oraz organizacji ważnych wydarzeń przedszkolnych.
 •Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców.
 •Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 •Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 •Zebrania grupowe,
 •Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 •Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 •Organizacje spotkań ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem
 •Organizacje  warsztatów z udziałem rodziców,
 •Prowadzenie kącika dla rodziców (eksponowanie prac dzieci, zdjęć z życia przedszkola, zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze itp.)
 •Prowadzenie strony internetowej szczególnie z myślą o rodzicach
 •Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
 •Organizacje uroczystości, inscenizacje z udziałem rodziców,
 •Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 •Organizowanie rodzinnych wycieczek ( np. do teatru) ,festynów itp.,
 •Włączanie rodziców w różne akcje i inicjatywy na rzecz środowiska.
 •Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola .

 

Współpraca z placówkami oświatowymi

Rejonowa Podstawowa Szkoła nr 15

• Kontakty z nauczycielami klas pierwszych
• Poznanie szkoły od wewnątrz ( sale lekcyjne, świetlica, szatnia itd.)
• Korzystanie  z pomieszczeń szkoły ( sala gimnastyczna)i profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń
• "Zajęcia” w szkolnej bibliotece i Sali lekcyjnej
• Udział we wspólnych  uroczystościach, przedstawieniach i festynach
• Eksponowanie prac plastycznych przedszkolaków na terenie szkoły
• Gromadzenie informacji o losach absolwentów

Szkoła Podstawowa nr 6

• Cykliczny udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu ekologii.

Gimnazjum nr 5

• Coroczne organizowanie wspólnej uroczystości mikołajkowej oraz przedstawień teatralnych.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

W ramach współpracy prowadzone są:
 •badania psychologiczno- pedagogiczne;
 •konsultacje indywidualne z rodzicami;
 •wsparcie metodyczne dla nauczycieli;

Miejska Biblioteka Publiczna

• Udział dzieci i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez Bibliotekę;
• Cykliczne spotkania z „Panią Bajką”;

Zaprzyjaźnione  Przedszkola

• organizacja  lub udział w różnego rodzaju konkursach
• organizacja lub  udział w imprezach ( np. ekologicznych, sportowych itp.)

Miejski Ośrodek Kultury

• prezentacja artystycznych  umiejętności przedszkolaków
• korzystanie z artystycznej oferty MOK-u

 

Współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym:

• KWK” Mysłowice-Wesoła”
• Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe
• Ośrodek zdrowia

 

Współpraca z instytucjami,organizacjami ,stowarzyszeniami itp.

• Urząd Miasta Mysłowice
• Rada Osiedla Wesoła
• Służby prewencyjne (Policja, Straż Miejska ,Straż Pożarna)
• Nadleśnictwo Katowice
• Stacja Sanitarno –epidemiologiczna
• Ośrodek zdrowia
• Instytucje, organizacje  i stowarzyszenia wspierające szeroko pojętą edukację

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
 •Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 •Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 •Prowadzenie kroniki przedszkolnej,
 •Organizację uroczystości i imprez przedszkolnych ( spotkania integracyjne, dni adaptacyjne, pikniki itp.)
 •Organizację i udział w akcjach ,przedsięwzięciach i programach
 •Udział i organizowanie różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim i ogólnopolskim, rodzinnym
 •Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych,
 •Realizację programów i projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli,
 •Prowadzenie strony internetowej placówki,
 •Informacje w prasie lokalnej i mediach dotyczących istotnych wydarzeń z przedszkola,
 •Prezentację multimedialna na zebraniach z rodzicami, płytki CD ze zdjęciami,
 •Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 •Pozyskiwanie sponsorów,

 

TRADYCJE  PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma stały kalendarz imprez i wydarzeń:
•Udział w imprezie środowiskowej „Dni  Wesołej”
•Dzień Edukacji Narodowej
•Uroczystość patriotyczna-11listopada
•Dzień Górnika w tym m.in.
- prezentacja programu artystycznego
- wystawa prac dzieci na  na kopalni
- udział w  "paradzie" górników
- “Biesiada górnicza” – z udziałem tatusiów
•Mikołaj w przedszkolu
•Wigilia w przedszkolu – Jasełka
•Karnawałowy Bal Przebierańców
•Dzień Babci i Dziadka
•W zimowej scenerii- kulig z rodzicami lub mini – olimpiada zimowa
•Pierwszy dzień wiosny – wiosenny marsz, ognisko
•Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla przyszłych pierwszoklasistów
•Dzień Dziecka
•Festyn rodzinny
•Comiesięczne teatrzyki w przedszkolu
•Imprezy i uroczystości związane z realizacją zadań wynikających z udziału w programach , przedsięwzięciach i akcjach ( np. „”Dzień Ziemi, „Sprzątanie Świata”,” Mamo ,Tato wolę wodę” itd.)
•Wycieczki
 
Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw poprzez:
•Systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.
•Realizujemy w pełni podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy własne, program wychowawczy oraz bierzemy udział w  ciekawych projektach, przedsięwzięciach i akcjach.
•Modyfikujemy treści programowe dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci.

 

       Kierunki działania (zadania, priorytety) na  kolejne lata przedstawiane są co roku w formie szczegółowych zadań- wynikają one 
z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sugestii nauczycieli, aktualnych potrzeb dzieci,oczekiwań rodziców i potrzeb środowiska.
W wyniku analizowania potrzeb Koncepcja  może być modyfikowana.

 

USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRACY NA LATA 2016-2019

 

Zadania na rok 2016/2017
1. Propagowanie zdrowego stylu życia w tym szczególnie nawyków żywieniowych
2.Umacnianie więzi z najstarszym pokoleniem ( dziadkowie, pradziadkowie)
3. Rozwój dziecka poprzez zabawy teatralno –literackie 
oraz
-  wynikające  z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego
- priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2016/17
Zadania  na rok 2017/18
1. Rozwijanie mowy i wymowy dzieci. Wspieranie dzieci w rozwijaniu aktywności werbalnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikatywnych wypowiedzi. 
2. Propagowanie zdrowego stylu życia w tym szczególnie poprzez aktywność ruchową 
oraz
-  wynikające  z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego
- priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2017/18
Zadania  na rok 2018/19
1. Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci poprzez ciekawe formy aktywności również o charakterze naukowym – doświadczenia i   eksperymenty.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia- zdrowie w wymiarze  fizycznym , psychicznym i społecznym
oraz
-  wynikające  z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego
priorytetowe kierunki realizacji  polityki oświatowej państwa w roku 2018/19
 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.