^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj32
Wczoraj79
Tygodniowo244
Miesięcznie1959
W sumie308735

Visitor Info

 • Adres IP 44.200.86.95
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

1
Online

czwartek, 30, maj 2024 13:37
godlo2

 

  ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO

PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

PROGRAMY WŁASNE

 

 

„Miłośnicy przyrody”- program własny dla dzieci 3 i 4 letnich
Celem programu jest:
 · rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
· wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo- ekologicznej poprzez: obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie;
· kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
Cele szczegółowe:
· poszerzanie słownictwa o treści ekologiczne;
· poznanie podstawowych zasady ochrony przyrody;
· dostrzegaanie piękna otaczającego świata przyrody;
· uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontakcie z przyrodą;
· poznanie różnorodnego ekosystemu występującego w najbliższej okolicy (las, łąka, pole);
· wykazanie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt;
 · rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka;
· kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego;
· poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposoby ich zapobiegania;
 
 · uczestniczenie w  aktywnej formie wypoczynku.
 

„Magiczna moc bajek i baśni- podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni"- program czytelniczy dla dzieci sześcioletnich

Celem programu jest:

 • promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój,
 • kształtowanie właściwych postaw szlachetności i wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
 • budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
 • budowanie bogatego języka,
 • kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
 • zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata.
 • rozbudzanie wyobraźni.
 • przekazywanie za pośrednictwem  literatury wartości  moralnych  -  uczenie myślenia i wartości moralnych.
 • ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.
 • wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i twórczością bajkopisarzy.
 • zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 • uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 

  „Kulinarne przysmaki – co lubią przedszkolaki?” - program prozdrowotny dla przedszkolaków

Celem programu jest:

 • dbałość o zdrowie poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

 

"Matematyka z elementami kodowania” – zabawy i ćwiczenia rozwijające kompetencje kluczowe w przedszkolu:
cyfrowe, matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
 
 
Celem programu jeat: 
- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;  
- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie); 
- trening pamięci;
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;  
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;  
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;  
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności; 
- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju;
 

 

„Spotkanie z plastyką"

Celem programu jest:
·        rozwijanie dziecięcych talentów;
·        lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego;
·        wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  z  jego  wrodzonym  potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
·        budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową;
·        uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych;
 
 
W krainie dzwoneczków( gra na dzwonkach)

Celem programu jest :

       • rozwijanie zdolności muzycznych i muzykalności,
       • kształcenie poczucia rytmu,
       • dostrzeganie wysokości dźwięków, kierunku linii melodycznej
 

„Przedszkole pełne muzyki” (rytmika)

Celem programu jest:

•poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe:

• estetyczne poruszanie się przy różnego rodzaju muzyce
• umiejętność dostosowania ruchu do słyszanej muzyki
• ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem rekwizytów
• swobodna improwizacja ruchowa ( naśladowanie różnych czynności i postaci)
• inscenizowanie piosenek według pomysłów dzieci
• nauka tańców

• zabawy integrujące grupę

 

„Roztańczone przedszkolaki”

Celem programu jest :

       • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
        • kształtowanie zainteresowania tańcem.
        • pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
        • wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
        • rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
        • kształtowanie ekspresji twórczej.
        • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

 

Program profilaktyczno logopedyczny- "Chrząszcz brzmi w trzcinie"

Celem tego programu jest:
wspomaganie istymulowanie prawidłowego rozwojumowy dziecka 3 i 4 letniego oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.
Cele szczegółowe:
-Wykształcenie i utrwalenie umiejętności prawidłowego (dojrzałego) sposobu połykania.
-Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.
- Usprawnienie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.

 

„Program wychowawczy”

Celem programu jest:

świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa  jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu     o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 

"Program terapii logopedycznej"

Głównym celem programu jest: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
Cele szczegółowe: 
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
- stymulacja rozwoju językowego dziecka  z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna);
- kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem;
- doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 
Program "Kim zostanę gdy dorosnę?"
 
Program stanowirealizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako
ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci
w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
Program preorientacji zawodowej bazuje na kilku teoriach doradczych uwzględniających możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym.
Głównym kryterium doboru koncepcji było uwzględnienie etapów rozwojowych dzieci w procesie przygotowania ich do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
Celem programu dot. doradztwa zawodowego jest: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,
kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń

 

METODY  PRACY  Z  DZIECMI W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 

METODY  PODAJĄCE  ( przyswajanie) m.in.: opowiadanie , pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, prezentacje multimedialne.

METODY  AKTYWIZUJĄCE ( przeżywaniez wykorzystaniem elementów ciekawych  metod takich jak: drama, pedagogika zabawy, P. Denisona, W. Sherborne, A.M. Kniessów, K. Orffa, R. Labana, H. Timichowej, M.CH. Knillów, metody relaksacyjne, metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, metoda odimiennej nauki czytania I.Majchrzak.

 

METODY  PROBLEMOWE ( odkrywanie)m.in.: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacje doświadczenia i eksperymenty.

METODY  PRAKTYCZNE  ( działanie) m.in.: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.