^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj108
Wczoraj86
Tygodniowo194
Miesięcznie3027
W sumie230034

Visitor Info

  • Adres IP 52.205.167.104
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

2
Online

wtorek, 30, listopad 2021 21:50
godlo2

 

  ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO

PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

PROGRAMY WŁASNE

 „Spotkanie z plastyką"

Celem programu jest:
·        rozwijanie dziecięcych talentów;
·        lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego;
·        wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  z  jego  wrodzonym  potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
·        budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową;
·        uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych;
 
W krainie dzwoneczków” ( gra na dzwonkach)

Celem programu jest :

       • rozwijanie zdolności muzycznych i muzykalności,
       • kształcenie poczucia rytmu,
       • dostrzeganie wysokości dźwięków, kierunku linii melodycznej

„Przedszkole pełne muzyki” ( rytmika)

Celem programu jest:

•poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo- głosowo- ruchowe:

• estetyczne poruszanie się przy różnego rodzaju muzyce
• umiejętność dostosowania ruchu do słyszanej muzyki
• ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem rekwizytów
• swobodna improwizacja ruchowa ( naśladowanie różnych czynności i postaci)
• inscenizowanie piosenek według pomysłów dzieci
• nauka tańców

• zabawy integrujące grupę

„Roztańczone przedszkolaki”

Celem programu jest :

       • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
        • kształtowanie zainteresowania tańcem.
        • pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
        • wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
        • rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
        • kształtowanie ekspresji twórczej.
        • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

 

Program profilaktyczno loopedyczny- "Chrząszcz brzmi w trzcinie"

Głównym celem tego programu jest wspomaganie istymulowanie prawidłowego rozwojumowy dziecka 3 i 4 letniego oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy.

Cele szczegółowe:

-Wykształcenie i utrwalenie umiejętności prawidłowego (dojrzałego) sposobu połykania.

-Usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.

- Usprawnienie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.

 

„Program wychowawczy”

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa  jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu     o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 

"Program terapii logopedycznej" (program własny opracowany na rok szkolny 2020/2021)

Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
Cele szczegółowe: 
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
- stymulacja rozwoju językowego dziecka  z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna);
- kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem;
- doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 
Program "Kim zostanę gdy dorosnę?"
 
 
Program stanowirealizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako
ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci
w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
Program preorientacji zawodowej bazuje na kilku teoriach doradczych uwzględniających możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym.
Głównym kryterium doboru koncepcji było uwzględnienie etapów rozwojowych dzieci w procesie przygotowania ich do planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
Cel ogólny doradztwa zawodowego w przedszkolu:
Celem doradztwa zawodowego jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,
kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń

 

METODY  PRACY  Z  DZIECMI W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 

METODY  PODAJĄCE  ( przyswajanie) m.in.: opowiadanie , pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, prezentacje multimedialne.

METODY  AKTYWIZUJĄCE ( przeżywaniez wykorzystaniem elementów ciekawych  metod takich jak: drama, pedagogika zabawy, P. Denisona, W. Sherborne, A.M. Kniessów, K. Orffa, R. Labana, H. Timichowej, M.CH. Knillów, metody relaksacyjne, metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, metoda odimiennej nauki czytania I.Majchrzak.

 

METODY  PROBLEMOWE ( odkrywanie)m.in.: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacje doświadczenia i eksperymenty.

METODY  PRAKTYCZNE  ( działanie) m.in.: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.