^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj56
Wczoraj129
Tygodniowo185
Miesięcznie648
W sumie295453

Visitor Info

  • Adres IP 18.206.48.243
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

2
Online

wtorek, 05, grudzień 2023 11:43
godlo2
REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE
 
 

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice (Załącznik nr 1 zarządzenie).

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz Uchwałą
Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2 uchwała dot.kryteriów do rekrutacji uzupełniajacej_488_17), z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3 zmiana uchwały dot. kryteriów do rekrutacji uzupełniającej 532_17).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2023 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego X
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2023 r. godz. 8.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 od 01 czerwca 2023 r. godz. 8.00 do 9 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
od 01 marca 2023 r.

 

do 17 marca 2023 r.

od 01 czerwca 2023 r.

 

do 09 czerwca 2023 r.

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 31 marca 2023 r. 19 czerwca 2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 31 marca 2023 r.

 

godz. 8.01

do 07 kwietnia 2023 r.

godz. 15.00

od 19 czerwca 2023 r.

 

godz. 8.00

do 23 czerwca 2023 r.

godz. 15.00

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 kwietnia 2023 r. 28 czerwca 2023 r.

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: „Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki 32
2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 16
3. Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 8
4. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 4
5. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka. oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 1

 

 

files/potwierdzeniewoli_2.pdf

files/Oswiadczenie_o_zatrudnieniu__22-23.pdf

 

files/Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka_1.pdf

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.