^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj11
Wczoraj65
Tygodniowo11
Miesięcznie1522
W sumie312684

Visitor Info

 • Adres IP 44.213.60.33
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

1
Online

poniedziałek, 22, lipiec 2024 03:47
godlo2

 

REGULAMIN 
ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECI 
W PRZEDSZKOLU NR 15 
W MYSŁOWICACH
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
Uchwała Nr LVI/1062/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 3909)
 
                                                                        § 1
Karta do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 • Dla każdego dziecka przeznaczona jest jedna karta oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka oraz jego indywidualnym kodem.
 • Koszt karty w wysokości  5,00 zł pokrywają Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
 • W roku 2014 każdy rodzic (opiekun prawny) otrzyma jedną kartę nieodpłatnie.
 • Karta jest własnością Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 • Do każdej karty przypisany jest kod PIN, który umożliwia rejestrację „wejścia” lub „wyjścia” dziecka z przedszkola poprzez wprowadzenie go na klawiaturze czytnika.
 • Rodzice są zobowiązani do rejestrowania czasu pobytu dziecka w placówce w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty Rodzic zobowiązany jest do zakupu nowej karty na własny koszt.
 • Fakt utraty karty należy zgłosić do dyrektora przedszkola niezwłocznie, najpóźniej dnia następnego po stwierdzeniu tego faktu.
                                                                          § 2
Dodatkowe karty do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 
 • Rodzic (opiekun prawny) dziecka ma możliwość wykupienia dodatkowych kart na własność.
 • Koszt każdej dodatkowej karty wynosi 5,00 zł i jest ponoszony przez Rodziców (prawnych opiekunów).
 • Karty mogą zostać wykupione wyłącznie dla osób wykazanych w „Oświadczeniu odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
 • Rodzice (opiekunowie prawny) dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty.
                                                                            § 3
Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 • Czytnik do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w ogólnie dostępnym miejscu w pobliżu wejścia do budynku przedszkola.
 • Zarejestrowanie wejścia dziecka do placówki powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu na teren przedszkola.
 • Zarejestrowanie wyjścia z placówki powinno nastąpić po odebraniu dziecka  od wychowawcy.
 • Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez wprowadzenie na klawiaturze indywidualnego kodu PIN przypisanego do dziecka.
 • Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie się na ekranie czytnika imienia i nazwiska dziecka wraz z aktualną godziną.
 • W przypadku, gdy osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola nie zarejestruje faktu wejścia do placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana od godziny otwarcia (rozpoczęcia pracy) przedszkola.
 • W przypadku, gdy osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie zarejestruje faktu wyjścia z placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana do godziny zamknięcia (zakończenia pracy) przedszkola.
                                                                          § 4
Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu
 • Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 • Płatności te naliczane są z góry na podstawie zadeklarowanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków,  jakich dziecko będzie korzystało, zgodnie z umową dotyczącą świadczenia przez przedszkole usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
 • Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 • Jeśli po tym rozliczeniu dziecko posiada nadpłatę to jej kwota pomniejsza odpłatność w kolejnym miesiącu.
 • Jeśli rozliczenie wykazuje niedopłatę, to jej kwota jest doliczana do odpłatności w kolejnym miesiącu.
 • Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 • Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.
 • Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.
                                                                          §5
Postanowienia końcowe
 • Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola,  może w przyszłości ulegać zmianie.
 • Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 • Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.
 • Sprawy nieuregulowane szczegółowo zapisami niniejszego regulaminu są zawarte w Statucie przedszkola oraz w przepisach odrębnych.
 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.