^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj7
Wczoraj196
Tygodniowo630
Miesięcznie2963
W sumie289697

Visitor Info

  • Adres IP 44.201.72.250
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

Online

3
Online

sobota, 30, wrzesień 2023 02:59
godlo2

KOSZTY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OBEJMUJĄ:

- opłatę za godziny dodatkowe wykraczające poza podstawę programową

- opłatę za wyżywinie

OPŁATA ZA GODZINY DODATKOWE w wysokości 1,00 zł za każdą godzine, naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj. od godziny 6:30 do 8:00 i od godziny 13:00 do 17:00. W godzinach od 8:00 do 13:00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE kształtuje się następująco:

3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) -6,00 zł

2 posiłki ( śniadanie, obiad) - 5,00 zł

1 posiłek : śniadanie - 1,50 zł , obiad - 3,50 zł , podwieczorek- 1,00 zł

Dzieci otrzymują codzinne drugie śniadanie najczęściej w postaci owoców oraz nie ograniczony dostęp do napojów

TERMINY uiszczania przez rodzców/ prawnych opiekunów opłat za usługi świadczone przez przedszkole :

  • Opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową i opłatę za wyżywienie, należy wpłacać na konto nr 59 1050 1214 1000 0023 5935 9631 do dnia 15-go każdego miesiąca.
  • Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi licząc za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Opłatę za zajęcia opiekuńczo- wychowawcze płatne ( poza podstawą programową) rozlicza się zgodnie z faktycznym pobytem dziecka w placówce.
  • Opłaty podlegające zwrotowi rozliczane są w następnym okresie rozliczeniowym ( miesiącu przypadającym po okresie nieobecności dziecka w przedszkolu) poprzez pomniejszenie opłat bieżących, a jeżeli nie jest to możliwe zwracane na konto podane przez rodzica / prawnego opiekuna.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/463/16
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do 5 lat przez przedszkola,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r.,poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 6
ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust.5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola dzieciom w wieku do lat 5 prowadzone przez Miasto Mysłowice
w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin.
2. Za każdą zadeklarowaną przez rodzica (opiekuna prawnego) godzinę pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu
przekraczającą wymiar, o którym mowa w ust.1 odpłatność wynosi 1 złoty.
§ 2. Zwolnieniu całkowitemu podlegają:
1) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
2) rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/874/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.
§ 4. Zapisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do opłat należnych od dnia 1. stycznia 2017 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Grzegorz Łukaszek
 
Id: 3AD56455-2341-4447-AC12-9E131FDC5304.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.