^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Kto jest online

Dzisiaj32
Wczoraj79
Tygodniowo244
Miesięcznie1959
W sumie308735

Visitor Info

 • Adres IP 44.200.86.95
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Online

1
Online

czwartek, 30, maj 2024 13:44
godlo2

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
w warunkach pandemii covid-19

w Przedszkolu NR 15 w Mysłowicach

 

Podstawa prawna:

 

 1. Wytyczne GIS, MEN,MZ.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1997r.
  w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r.,Nr169, poz. 1650 z późn.zm.)

 

§ 1

Cel i przedmiot procedury

 

 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci i personelu oraz ustalenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia Covid - 19.
 2. Przedmiotem procedury jest wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej oraz określenie zasad postępowania z dzieckiem lub pracownikiem potencjalnie zarażonym.

 

§ 2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z domów, w których przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Osoby przyprowadzające / odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans społeczny zarówno w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszący minimum 2 m.
 5. Rodzice / opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolajednorazowo przekazują pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka (załącznik nr 1).
 6. Rodzice / opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola składają oświadczenie w formie ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka (załącznik nr 2). Rodzice są zobowiązani do aktualizowania zawartych w ankiecie danych niezwłocznie po nastąpieniu jakichkolwiek zmian w sytuacji zdrowotnej dziecka
  w zakresie objętym ankietą.
 7. Codziennie przed wejściem do przedszkola każde dziecko poddawane jest pomiarowi temperatury. Dziecka, u którego pomiar wykaże temperaturę 37°C
  lub więcej nie przyjmuje się do przedszkola. W tej sytuacji pracownik dokonujący pomiaru sporządza w obecności rodzica / opiekuna dziecka notatkę służbową (załącznik nr 3).
 8. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbieranie z niego
  z zachowaniem zasady 1 rodzic / opiekun z dzieckiem / dziećmi w odstępie 2 m od kolejnego rodzica / opiekuna z dzieckiem / dziećmi. Dopuszcza się możliwość wchodzenia przez rodziców wyłącznie do części wspólnej  przedszkola (korytarz, szatnia).
 9. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek, innych przedmiotów
  lub jedzenia.
 10. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko wchodzi do przedszkola wyłącznie za zgodą pracownika pełniącego dyżur przy wejściu do budynku (pracownik ten nadzoruje, by ilość osób przebywających w części wspólnej umożliwiała zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m). Dopuszcza się też możliwość przekazania dziecka(zwłaszcza z grupy starszej) pracownikowi przedszkola, który asystuje mu w szatni i odprowadza je do wyznaczonej sali.
 11. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do pozostawania w kontakcie telefonicznym z przedszkolem jako sposobem szybkiej komunikacji. Należy uaktualnić numery telefonów i zawiadamiać pracowników przedszkola każdorazowo o ich zmianie.

 

§ 3

Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1. Pobyt w przedszkolu organizuje się w trzech grupach, z których każdama przypisaną stałą salę. Kontakty dzieci z poszczególnych grup ogranicza się do minimum. Ze względów organizacyjnych dzieci przebywają w sali zbiorczej
  w godzinach 630 – 800 i 1500 – 1630.
 2. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 25.
 3. Do każdej grupy przyporządkowani są stali opiekunowie. W przypadkach losowych (np. zachorowanie) możliwa jest zmiana wśród osób opiekujących się dziećmi.
 4. Z sal usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub zdezynfekować.
 5. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 6. Osoby opiekujące się dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 1,5 m.
 7. W celu zminimalizowania stresu dzieci przychodzących do przedszkola nauczycielki wyjaśniają dzieciom zasady funkcjonowania w innych niż dotychczas warunkach uzasadniając je względami bezpieczeństwa i higieny (m.in. noszenie przez personel ubioru ochronnego, inna procedura przyprowadzania i odbierania dzieci, inne zasady obowiązujące podczas pobytu dzieci w sali
  i w ogrodzie przedszkolnym).
 8. Każde dziecko podczas posiłków i zajęć organizowanych przez nauczycielki korzysta z własnego, podpisanego krzesełka i wyznaczonego stałego miejsca przy stoliku, co pozwala na poprawę warunków higienicznych
  i uzyskanie większego dystansu pomiędzy dziećmi.
 9. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy dziećmi dzięki wykorzystaniu całej wolnej przestrzeni sali.
 10. Opiekunowie oraz dzieci pod nadzorem opiekunów często i regularnie myją ręce wodą z mydłem (zawsze po przyjściu do przedszkola, przed posiłkami,
  po skorzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego).
 11. Nauczycielki regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny m.in. prawidłowym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, odpowiednim zasłanianiu twarzy (zgięcie łokcia)  podczas kichania czy kasłania.
 12. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
 13. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany. Domki ogrodowe i piaskownice są wyłączone z użytkowania.

 

 

§ 4

Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściami do budynku przedszkola umożliwia się korzystanie z płynu dezynfekującego ręce oraz zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
 2. W przedszkolu codziennie dezynfekowane są ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe oraz zabawki. Sale, w których przebywają grupy dzieci są ozonowane z częstotliwością  min x w tygodniu.
 3. W przedszkolu jest prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych
  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (np. poręczy, klamek, włączników, klawiatury, blatów), dezynfekcji zabawek, przyborów sportowych
  i urządzeń w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji toalet (załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8).
 4. Osoby przeprowadzające dezynfekcję wykonują ją zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz w karcie charakterystyki produktu.
 5. Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczenia są wietrzone tak, aby dzieci
  nie były narażone na wdychanie szkodliwych oparów.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, nakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawic jednorazowych, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcja stosowania go.
 7. Osoba wykonująca (w razie konieczności) zabiegi sanitarno-higieniczne u dziecka korzysta z jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos oraz fartucha przeznaczonego wyłą.

 

§ 5

Żywienie w przedszkolu

 

 1. Dzieci korzystają z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: utrzymywanie odległości stanowisk pracy, dostępu do środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie
  i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Korzystanie z posiłków odbywa się w salach przeznaczonych dla poszczególnych grup, w których dzieci zajmują wyznaczone stałe miejsca przy stolikach siadając na własnych podpisanych krzesełkach.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są ręcznie w wodzie z dodatkiem detergentu a następnie wyparzane w temperaturze minimum 60°C.
 6. Kontakty personelu kuchennego z innymi pracownikami są ograniczone
  do minimum, z zachowaniem dystansu społecznego i dodatkowych środków bezpieczeństwa (maseczka zakrywająca usta i nos).

 

 

§ 6

Zasady profilaktyki i postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

u pracownika przedszkola lub u dziecka

 

 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy musi zgłosić ten fakt do pracodawcy telefonicznie lub mailowo.
 2. Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Do przedszkola przyjmowane są jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Każda osoba dorosła wchodząca na teren przedszkola (w tym pracownik) jest zobowiązana do dezynfekcji rąk – środki dezynfekcyjne, wraz z instrukcją ich stosowania, znajdują się przed wejściami do budynku.
 5. Pracownicy, którzy mają kontakt z osobami z zewnątrz lub pracują w odległości mniejszej niż 1,5 m od innej osoby dorosłej zobowiązani są do ochrony dróg oddechowych (nosa i ust).
 6. W celu zminimalizowania kontaktów pomiędzy pracownikami obowiązuje odmienny od dotychczasowego harmonogram pracy.
 7. Pracownicy starają się maksymalne ograniczyć jednoczesne korzystanie
  z przestrzeni wspólnych (korytarzy, szatni, zmywalni naczyń).
 8. Pracownicy przestrzegają zasad higieny osobistej oraz utrzymania higieny
  w miejscu pracy.
 9. W przypadku zaobserwowania u dziecka lub pracownika objawów chorobowych osoba taka jest izolowana w wyznaczonym miejscu z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób.W razie potrzeby w miejscu tym zapewnia się niezwłocznie dostępność środków ochrony osobistej i płynu dezynfekującego.
 10. Pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną
  w Katowicach, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 11. Pracownika będącego na stanowisku pracy, u którego wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się od pracy.  Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
 12. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby izoluje się pod opieką wyznaczonego pracownika (jedna z osób sprawujących opiekę w grupie)
  i niezwłocznie powiadamia się rodziców / opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola (załącznik nr 9). Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
 13. O każdym przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka znajdującego się pod opieką przedszkola lub pracownika przedszkola niezwłocznie powiadamia się Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach, organ prowadzący przedszkole (Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Mysłowicach).  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Obowiązuje ścisłe stosowanie się do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. O podejrzeniu zakażenia koronawirusem dziecka lub pracownika  powiadamia się pozostałych pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Lista ważnych numerów telefonów umieszczona jest w pobliżu telefonu na piętrze budynku.
 3. Obszar, w którym przebywało dziecko lub pracownik podejrzani o zakażenie koronawirusem poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 4. Przygotowuje się listę osób przebywających w przedszkolu w tym samym czasie, co osoba podejrzana o zakażenie.
 5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola.
 6. W przypadku wdrożenia procedur związanych z uzasadnionym podejrzeniem zachorowania pracownika lub dziecka odnotowuje się ten fakt w sporządzonej niezwłocznie notatce służbowej.

 

§ 7

Przebywanie osób trzecich na placówce

 

 1. Przebywanie osób trzecich (w tym rodziców / opiekunów dzieci) w budynku przedszkola jest ograniczone do niezbędnego minimum i zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 2. Do budynku przedszkola mogą wejść jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych. Informacja o tym znajduje się przed wejściem na teren przedszkola.
 3. Osoby trzecie przed wejściem do przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk (płyn dezynfekcyjny oraz instrukcja stosowania go umieszczone są przed wejściem do przedszkola) lub założenia rękawiczek jednorazowych
  oraz zasłaniania ust i nosa.
 4. Na terenie przedszkola osoby trzecie poruszają się w osłonie ust i nosa
  oraz w rękawiczkach jednorazowych (lub po dezynfekcji rąk) zachowując dystans społeczny.

 

§ 8

Informacje końcowe

 

 1. Wykonywanie obligatoryjnych badań okresowych i szkoleń okresowych regulują przepisy odrębne. 

 

 1. Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowania się do przyjętych procedur pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Klauzula RODO dotycząca informacji zawartych w oświadczeniach (załącznik
  nr 10) znajduje się na drzwiach przedszkola i w miejscu widocznym dla pracowników.

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 w Mysłowicach Rights Reserved.